Ordningsregler

Anvisningar och ordningsregler från A till Ö i bostadsrättsföreningen Bojen7

Kontakta styrelsen om du har frågor eller funderingar om informationen och ordningsreglerna.


Allmänna utrymmen:
Av brandsäkerhetsskäl lämnas entré, trapphus och källargångar fria. Det är inte tillåtet att röka i de allmänna utrymmena.

Andrahandsuthyrning: En bostadsrätt upplåts i syfte att bostadsrättsinnehavaren själv ska bo permanent i den. Den som vill hyra ut sin bostadsrätt i andra hand kan få göra det under vissa villkor. Andrahandsuthyrning kan medges för en begränsad tid om det finns särskilda skäl . Ansökan om andrahandsuthyrning görs skriftligt till styrelsen och därefter lämnas besked om ansökan beviljats eller inte. Kontakta styrelsen om att få ansökningshandlingar.

Anslagstavlan: Anslagstavlan i entrén är avsedda för föreningens meddelanden. Där hittar du meddelanden om föreningsstämman, föreningsmöten och annan information. Sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan om du ska ha fest med musik så det är lätt att veta vem det är och hur man når om den blir sen.

Avgiftsbetalning: Avier för inbetalning skickas ut omkring tio dagar före kvartalsskiftet. Avgiften betalas i förskott. Förfallodag, d.v.s. den dag då avgiften ska vara inne på föreningens konto, är sista vardagen före respektive månad. Inbetalning måste därför ske någon dag i förväg. De förtryckta avierna används vid betalningen.

Barnvagnar: Barnvagnar får av brandsäkerhetsskäl inte förvaras i trapphuset.

Balkonger: För er som har balkonger är det inte tillåtet att hänga krukor och balkonglådor på utsidandå det är risk att dessa kan falla ner. Rökare skall givetvis inte kasta ut fimpar! Detta är ytterst viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt – en glödande fimp som hamnar på fel ställe, till exempel någon annans balkong – kan lätt orsaka brand. Likaså är det förbjudet att grilla på balkongerna (se avsnitt ”Grillning på balkonger” nedan). Lampor, el kontakter, spikar eller skruvar, infravärme m.m. får inte, utan styrelsens tillstånd, monteras på den putsade fasaden. Markiser på de egna balkongerna är inte tillåtet, undantag har givits genom styrelsebeslut då alla fyra med terrasser mot Karlbergskanalen gör det enhetligt och med diskret färg. Hänsyn måste tas till allmän hygien som att inte piska mattor och mata fåglar. Det finns särskild mattpiskställning på lilla innergården. Vid vattning ska säkerställas att vatten inte rinner ner på underliggande balkong. Balkongen är inte avsedd som förvaringsplats för skrymmande föremål. 

Batterier: Batterier slängs i behållare som finns inne vid bergvärmeutrymmet. 

Bostadsrätterna: Vi är medlemmar i Bostadsrätterna, vilket ger en rad förmåner för föreningen och våra medlemmar. För mer information om organisationen se ”Bostadsrätterna”

Brandskydd: Myndighetsföreskrifter om brandskydd gäller naturligtvis också i föreningen. Se också Allmänna utrymmen, Barnvagnar, Cyklar och Portar och trapphus.

Bredband: Alla lägenheter i föreningen är förberedda för anslutning till bredband både genom fiber från IP-Only (dosa vid ytterdörren), ComHem (”Tre hål i väggen”) och Bredbandsbolaget (bredbandsuttag i hallen). Avtal tecknas individuellt för varje medlem.

Cyklar: Cykelrum finns i föreningen. Cyklar får inte placeras i trapphusen eller förvaras ute vid entrén eller på vädringsbalkongerna.

Elektronikskrot: Med elektronikskrot menas allt som innehåller elektronik då det kastas, som TV-apparater, datorer, dammsugare, el-sladdar, dataspel etc. Elskrot kan lämnas in där varan köpts eller där ny vara köps eller lämnas i någon av återvinningsstationerna, se avsnittet grovsopor.

Fastighetsskötsel: Vi har vår egen fastighetsskötsel. Vid ärenden som inte är akuta som t.ex. kalla element, temperatur, sättningar i huset, trasiga lampor, tvättmaskiner som gått sönder, kontakta någon i styrelsen. Se även fliken ”förvaltning” så återfinns bra telefonnummer.

Vid vattenläcka ring:
Rör Björnen AB på 0706 – 68 07 17
Spring ner och stäng av huvudkranen i källaren
Invänta personal från Rör Björnen.

Vid gaslukt ring: 
020 – 44 11 00 
jour på Fortum, välj alternativ 2

Vid brand ring:
Larmnummer 112

Fest: Varsko grannar vid fest – tänk på att ljud kan färdas långt. Sätt gärna upp en lapp på anslagstavlan.

Fönster: Fönstren består av två glas, den inre är ett s.k. energiglas (4 mm tjockt). Ytan på detta är betydligt känsligare för repor än vanligt glas. Detta beror på att det är behandlade på ett speciellt sett. Använd en mjuk trasa, inte rakblad eller vassa föremål.

Föreningsarbete: Denna förening är en bostadsrättsförening. Att bo i en bostadsrättsförening bygger på engagemang och ansvarstagande från medlemmarna. Håll dig informerad om vad som pågår genom anslagen på anslagstavlorna, vår hemsida. Delta på föreningsstämman där viktiga beslut fattas. Du är välkommen att ställa upp för inval i styrelsen. Kontakta styrelsen om du är nyfiken på styrelsearbete!

Föreningsstämman: Ordinarie föreningsstämma hålls enligt stadgarna en gång om året före juni månads utgång. Kallelse till föreningens årsstämma sker skriftligen tidigast sex veckor och senast två veckor före ordinarie stämma. Kallelsen innehåller de ärenden som ska behandlas på stämman. Medlem som vill få ett ärende behandlat av stämman ska anmäla detta skriftligen till styrelsen i så god tid att ärendet kan tas upp i kallelsen.

Försäkring: Föreningen Brf Bojen 7 står för tilläggsförsäkringen för bostadsrättshavare men det är upp till var och en att se till att ha en egen hemförsäkring.

Förvaltning: Ekonomisk förvaltning sker av Mälardalens Bostadsrättsförvaltning, www.mbf.se
Teknisk förvaltning sker via Johan Nilsson, ETK-Service AB, Gärdesvägen 33, 13551 Tyresö

Glasinsamling: Separat information har delats ut till samtliga medlemmar. Återvinningsstationer finns under St: Eriksbron

Grillning på balkonger:
När det gäller grillning på balkong är det fastighetsägaren som bestämmer enligt Stockholms Brandförsvar och ”-rekommenderar därför starkt att man inte grillar på balkongen”. Eftersom man kan drabbas av kolmonoxidförgiftning om rökgaserna inte ventileras bort har vi i Brf Bojen 7 valt att följa Stockholms Brandförsvars rekommendationer vilket gör att man inte får grilla på balkongerna.

Glödlampor: Glödlampor slängs i behållare som finns inne vid bergvärmeutrymmet. 

Grovsoprum: Pga. platsbrist i vårt hus har vi inte möjlighet till detta utan hänvisar till de återvinningsstationerna som finns runtom i stan. I samband med vår- och höststädningen brukar vi hyra en lastbil som kör till en återvinningscentral med medlemmars återvinning och grovsopor. Grovsopor som kommer till av att man renoverar i sin lägenhet får max stå Två dagar utanför entrén, därefter skall grovsoporna forslas bort på bekostnad av den som renoverar.

Hemsida: På föreningens hemsida, www.bojen7.se finns information om föreningen.

Hissen: Fel på hissarna anmäls till Hissen el Mekanisk Verkstad AB, www.hissenab.se Felanmälan sker till nummer 08 – 618 48 48, kontoret har nummer 08 – 618 12 00.

Julgranar: Julgranar kan lämnas utanför Le Petit Boudins på Fridhemsgatan 60 där de hämtas av Stockholm Stad.

Kabelteve: Vi har Comhem, Bredbandsbolaget och IP Only indraget i varje lägenhet. Avtal tecknas enskilt av varje medlem. Grundutbud kan ses utan box via antennuttaget (”Tre hål i väggen”). 

Kartonger: Sker i återvinningsstationerna i närheten av oss, t.ex. under St Eriksbron eller på Igeldammsgatan,

Klotter:
Vi har nolltolerans när det kommer till klotter. Foto på skada skickas i samband med polisanmälan.

Kodlås: Koderna byts med jämna mellanrum. Ny kod meddelas till varje lägenhet o god tid innan bytet sker.

Kommunikationer:
Mycket bra kommunikationer med närhet till flera bussar; bla. stamnätsbussarna 1, 3 och 4. Vid Fridhemsplan finns både grön och blå T-banelinje. Bra cykelled som går in till city. Kort promenadavstånd om ca 5 minuter till Fridhemsplan. Buss 69 i närheten är en utmärkt busslinje som går in till City och Norrmalmstorg, vidare till Djurgården.

Källare: Enligt brandskyddsbestämmelserna ska gångar och trappor i fastigheten hålls helt fria från föremål.

Lägenhetsskötsel: I föreningens stadgar står bl.a. att ”Bostadsrättsinnehavaren ska, på egen bekostnad, till det inre hålla lägenheten med tillhörande övriga utrymmen i gott skick”. Föreningen svarar för de anordningar, t ex avlopp, el, vatten och ventilation, som föreningen ursprungligen försett lägenheten med.

Lägenhetsdörr: Dörrarna är i skyddsklass 3 vilket kan ge lägre försäkringspremie i hemförsäkringen. Fråga ditt försäkringsbolag.

Mattpiskning: Det finns en ställning för detta endamål ute på lilla terrassen som vätter mot Kungsholmstrand. Du går genom källarförrådet och använder samma nyckel som till tvättstugan/entrén. Piskning och borstning av mattor från fönster och balkonger är inte tillåten. Se också Balkonger.

Medlemsinformation: Medlemsinformation sker huvudsakligen genom följande kanaler:

  • Anslagstavlan i entrén
  • Kontakter med förvaltare och styrelse
  • Föreningens hemsida.

Miljöfarligt avfall: Miljöfarligt avfall får inte kastas i soporna. Det ska lämnas in på en miljöstation, se avsnitt grovsopor.

Namnskyltar: Föreningen står för enhetliga namnskyltar samt byter namn på dörren när medlemskapet i föreningen har godkänts av styrelsen och i samband med inflyttningsdatum.

Nycklar: Föreningen har inget huvudnyckelsystem. Om vi behöver ha tillträde till lägenheten och ingen då är hemma måste väl uppmärkta nycklar lämnas till någon i styrelsen. Vi går inte in i en lägenhet om inte lägenhetsinnehavaren gett tillstånd vid varje enskilt tillfälle.

Ohyra: Föreningen har en försäkring genom Bostadsrätterna/Folksam som omfattar bekämpning av ohyra. Vid iakttagelser av ohyra ska Anticimex kontaktas (direkt från medlemmen). Förvaltningen eller styrelsen ska också informeras.

Ombyggnader och renovering: Bostadsrättsinnehavaren ska hålla lägenheten i gott skick. Medlemmarna ansvarar själva för utformningen av lägenhetens inre. Ombyggnader får utföras om de görs på ett fackmässigt sätt. För ombyggnader som berör, el, vatten, värme och ventilation eller lägenhetens disposition krävs i de flesta fall bygglov eller bygganmälan. Styrelsens tillstånd ska alltid inhämtas innan sådan ombyggnad sker. Bärande konstruktioner får inte ändras. Då entreprenör anlitas ska det arbetet utföras vardagar mellan kl. 08.00 och 17.00. Undvik vid eget arbete att borra och spika före kl. 08.30 och efter kl.19.00. Informera dina grannar, gärna även på anslagstavlan. Byggsopor transporteras bort av bostadsrättsinnehavaren / anlitad entreprenör. Se också Störande ljud och sopor. Grovsopor som kommer till av att man renoverar i sin lägenhet får max stå Två dagar utanför entrén, därefter skall grovsoporna forslas bort på bekostnad av den som renoverar.

Pappersinsamling: Returpapper samlas in i de två gröna behållarna utanför huvudentrén. Se också Kartonger.

Parkering: Boendeparkering gäller i området. Är man folkbokförd i stadsdelen kan boendeparkering ansökas hos Stockholm Stad, se ”Boendeparkering” för information, priser och ansöknings.

Räkenskapsår: Föreningens räkenskapsår är 1 januari till 31 december mao. kalenderår.

Rökning: Det är inte tillåtet att röka i våra gemensamma utrymmen eller vädringsbalkongerna. Det är inte heller tillåtet att slänga fimpar på gården, varken på framsidan eller ut mot kanalen.

Sopor: Byggsopor transporteras bort av bostadsrättsinnehavaren själv inom två dagar.

Stadgar: Stadgarna för vår bostadsrättsförening reglerar medlemmarnas och styrelsens skyldigheter. Där definieras föreningens ändamål, räkenskapsår och styrelsens sammansättning. Där slås också fast vilka ärenden som ska behandlas på föreningsstämman och hur denna ska annonseras. Nuvarande stadgar finns under ”Stadgar”

Störande ljud: Hänsyn till grannar styrs enligt §29 i stadgarna lyder sålunda; ”När bostadsrättshavaren använder lägenheten skall han eller hon se till att de som bor i omgivningen inte utsätts för störningar som i sådan grad kan vara skadliga för hälsan eller annars försämra deras bostadsmiljö att de inte skäligen bör tålas. Om det förekommer störningar i boendet skall föreningen ge bostadsrättshavaren tillsägelse att se till att stöningarna omedelbart upphör”. Vi visar hänsyn till varandra genom att hålla en rimlig ljudnivå. Lugn ska råda mellan 22.00 och 07.00 under vardagar och mellan 22.00 och 09.00 under helger. Den som blir störd av grannar försöker först med direktkontakt. Först därefter kan Styrelsen kontaktas. Se även Ombyggnader och renovering

Säkerhetsdörren: Säkerhetsdörrarna skall hållas rena på utsidan genom att använda vatten och inget rengöringsmedel, då det kan bli skiftningar i betsen. Använd ingen olja i själva låset i dörren utan kontakta ordförande om problem uppstår. Högst upp på dörren finns ett stift som skall användas om man vill hänga något utanpå dörren vid juletid. Det är absolut förbjudet att spika i säkerhetsdörren.

Takterrassen: Allting som du tar med upp får du ta med ned. Det finns inga kärl för generella sopor. Tänk på att inte springa eller hoppa på terrassen. Ljudet fortplantar sig nedåt i byggnaden. Lyft möbler om de ska flyttas, släpa dem inte. Takterrassen stänger kl. 22, efter det är det inte tillåtet att vistas där.

Tillträde till lägenhet: Bostadsrättsinnehavaren ska hålla lägenheten i gott skick. Föreningens stadgar ger föreningen rätt att få tillträde till lägenheten för att göra reparation och underhåll. Normalt aviseras detta skriftligen i förväg. Den som inte vistas i sin lägenhet under en längre tid bör meddela tillfällig adress och tillfälligt telefonnummer till styrelsen för nödvändiga kontakter. 

Tvättstugan: Föreningen har en tvättstuga. Regler för tvättstugornas användning finns uppsatta i tvättstugan men har även delats ut till samtliga medlemmar. I korthet gäller att avstå från att tvätta mellan kl. 22.00 och 07.00. Torktumlare och torkskåp ska stängas av senast kl. 22.00. Tvättid bokas på sidan https://boka.bojen7.se/ Kontakta någon i styrelsen om du förlorat din PIN-kod till inloggningen. Det är tillåtet att låta sin tvätt torka i 30 minuter in på nästa tvättid. Om den som bokat inte använder sin tvättid får annan ta över efter en timme. Anmäl fel till LEDA Fastighets-service AB på telefonnummer 08-83 63 00. Det är inte tillåtet att använda maskinerna för att färga kläder eller annat. Dra ut facket där ni lägger i tvättmedel när ni är klarar med maskinerna för att hålla dessa torra så inte mögel bildas. Sopa och svabba gärna av när ni ser att behov finns. Låt branddörren vara stängd medans du använder maskinerna för att minimera att ljudet sprids till lägenheterna runtom.